WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

ŻYWIEC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Działamy w Żywcu dla uchodźców z obszaru Ukrainy dotkniętego w sposób bezpośredni lub pośredni działaniami wojennymi w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej, którzy znaleźli się na terenie powiatu Żywieckiego. Sytuacja uchodźców jest na tyle oczywista, że nie wymaga szerszych wyjaśnień. Ich potrzeby są ogromne. Znaleźli się w obcym kraju bez mieszkania, pracy, znajomości języka, często z jednym kompletem ubrań i kompletem traumatycznych przeżyć. Jak rozwiązujemy ich problemy? Fundacja od pierwszego dnia wojny organizuje pomoc mieszkaniową, żywnościową, rzeczową, odzieżową, zaopatruje uchodźców we wszelkiego rodzaju przedmioty i usługi niezbędne do codziennego funkcjonowania. Można powiedzieć, że organizujemy im życie na nowo. Wszystko to rękami wolontariuszy, darczyńców, którzy sami rzucili się do pomocy. Pomoc ta jednak będzie słabnąć wraz z upływem czasu, a działania wymagają sprawnej koordynacji i wyprowadzenia z chaosu pracy wielu organizacji, z którymi szczęśliwie mamy kontakt. Każdy z nas pracuje szybko, byle zdążyć zaspokoić potrzeby wielu osób, których na dzień składania wniosku na Żywiecczyźnie jest już szacunkowo 4000!!! To najwyższy wskaźnik w województwie śląskim w stosunku do mieszkańców powiatu. Podjęte zostały wszystkie działania z katalogu przewidzianego niniejszym konkursem, ale to, co w tej chwili jest bardzo ważne, zanim najbardziej zaangażowani padną z przemęczenia, to oddelegowanie zadań na koordynatorów, podział obowiązków i koordynacja tych wszystkich działań, zinwentaryzowanie, zsynchronizowanie i skonsolidowanie. Sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji i sprawnego przepływu informacji, tak aby system pomocy był czytelny dla potrzebujących, ale też pomagających. Ważna jest koordynacja działań wszystkich organizacji, wolontariuszy, organizacja miejsc składowania i wydawania darów, podziału darów, koordynacja wsparcia psychologicznego po uprzedniej inwentaryzacji już podjętych działań i zidentyfikowaniu skali potrzeb, wsparcie w poszukiwaniu pracy, organizacja zajęć językowych dla wszystkich grup wiekowych, pozyskiwanie i transport darów od darczyńców, identyfikacja potrzeb beneficjentów i ich zaspokajanie. Niezwykle ważne jest wsparcie wolontariuszy i zwrot poniesionych przez nich kosztów, przede wszystkim paliwa i delegacji.

 

Dofinansowano ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nazwa zadania: Żywiec dla Uchodźców z Ukrainy

Finansowanie: 70400 zł, wartość zadania: 70400 zł