WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

zaPALamy do działania

Zapraszamy do Zabłocia - zaPALamy do działania

 

EFS_POZIOM_kolor.png

Źródło finansowania: RPOWŚL na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny oś priorytetowa IX. Włączanie społeczne działanie 9.1. Aktywna intagracja
Tytuł projektu: "Zapraszamy do Zabłocia - Zapalamy do działania"

Wartość projektu: 1 736 502,12 PLN
Kwota dofinansowania: 1 649 677,01 PLN
wkład UE: 1 476 026,80 PLN

Termin realizacji: od 2020-10-01 do 2022-12-31

Cel główny: Poprawa funkcjonowania 145 osób - 76 kobiet i 69 mężczyzn wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze społecznej i zawodowej oraz wzrost spójności i podniesienie poziomu aktywności społecznej lokalnej społeczności, z terenu Zabłocia oraz sąsiednich dzielnic Żywca, położonych na obszarze zdegradowanym, poprzez udzielenie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Efekty projektu: Rezultatem projektu będzie aktywizacja społeczności lokalnej na podstawie stworzonego w ramach projektu programu aktywności lokalnej, podniesienie kwalifikacji lub nabycie kompetencji przez 9 kobiet i 7 mężczyzn oraz podjęcie zatrudnienia przez przynajmniej 25% osób objętych wsparciem zawodowym.