WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

CIS

 

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu

Centrum powstało w kwietniu 2016 r. wraz z rozpoczęciem realizacji partnerskiego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej RPO WSL. 9.1.5 pn. "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu" i jego działalność była rozwijana w trakcie realizacji projektu pn. „Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – Etap II”. Obecnie kontynuujemy działalność, która jest finansowana dzięki realizacji projektu pn. "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - Etap III". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki udziałowi w CIS, uczestnicy mają szansę podnieść lub nabyć nowe kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, a następnie podjąć zatrudnienie na otwartym rynku pracy.

Uczestnicy zakwalifikowani do Centrum Integracji Społecznej w ramach zajęć przez okres od 12 do 18 miesięcy uczestniczą w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej. Zasady uczestnictwa regulują: regulamin organizacyjny i uczestnictwa.

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – Etap III” , który jest realizowany od 1.12.2019 r. do 31.09.2023 r., to projekt współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia 323 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem (168 kobiet i 155 mężczyzn)  z terenu powiatu żywieckiego powiatu bielskiego i miasta Bielska-Białej, poprzez uczestnictwo w CIS.

Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - III Etap - to projekt realizowany w konsorcjum dwóch podmiotów, Żywieckiej Fundacji Rozwoju oraz RONDO Sp. z o.o., którego celem jest kompleksowa aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem przyczyniająca się do wzrostu aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia wśród tej grupy osób. To kontynuacja poprzedniego projektu "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - Etap II" wzbogacona szerszym zakresem wsparcia, którego potrzeba wyniknęła w trakcie realizacji działań. Grupa docelowa, to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i psychiczną, a także osób bezdomnych. Projekt zakłada objęcie specjalistycznym wsparciem doradczym 323 osób, z czego 240 osób zostanie skierowanych na szkolenia podnoszące kompetencje miękkie, 114 kursy specjalistyczne podnoszące kwalifikacje zawodowe, a 80 osób uczestniczyć będzie w zajęciach w pracowniach Centrum Integracji Społecznej: remontowo-renowacyjnej, produkcyjno-postprodukcyjnej, gastronomicznej, gospodarczej, opiekuńczo-asystencka, designu i techniki biurowej.

Termin realizacji: 01.12.2019-30.09.2023.
Wartość projektu: 6 373 325,20 zł, 
Wkład Funduszy Europejskich: 5417326,42 zł

Centrum prowadzi następujące wsparcie dla uczestników:
- doradztwo zawodowe,
- uczestnictwo w zajęciach pracowni (remontowo-renowacyjnej, produkcyjno-postprodukcyjnej, gastronomicznej, gospodarczej, opiekuńczo-asystenckiej, designu i techniki biurowej),              - zajęcia psychoruchowe z instruktorem,
- pomoc prawną,
- konsultacje psychologiczne,
- konsultacje medyczne,
- wsparcie pracownika socjalnego,
- pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej,
- ubezpieczenie NNW,
- szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe zakończone egzaminem nadającym odpowiednie uprawnienia,
- warsztaty umiejętności społecznych,
- zajęcia z zakresu reintegracji zawodowej i społecznej.
Każdy uczestnik CIS otrzymuje świadczenia socjalneciepły posiłek oraz zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, a także odzież ochronną.

Kontakt:
ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec
tel. 33 475 44 77, tel. 607 711 166
e-mail: cis@zfr.org.pl