WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Działania zaplanowane w ramach zadania będą realizowane poprzez utworzenie Centrum Pomocy dla Cudzoziemców, czyli punktu informacyjno-doradczego dla cudzoziemców z Ukrainy i innych państw, przebywających na terenie powiatu żywieckiego. Chcemy wspierać aktywności integracji społecznej, w tym działania partnera projektu Stowarzyszenie Paramus prowadzącego Żywieckiego Centrum Wolontariatu.

Centrum będzie obejmować wsparcie na poziomie indywidualnym i grupowym. Do tego celu skorzystamy z dużego doświadczenia zespołu fundacyjnego (wolontariusze, pracownicy i współpracownicy Fundacji), zasobów lokalowych, jak i relacji z szeregiem kluczowych instytucji, organizacji oraz społeczności lokalnej, w tym społeczności cudzoziemców.

Integracja społeczna będzie realizowana poprzez działania wzmacniające aktywność w różnych obszarach życia społecznego cudzoziemców, w tym: zapewnienie wsparcia asystentów integracyjnych, zorganizowaną pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapeutyczną, tutoring rówieśniczy, zorganizowanie lekcji języka polskiego i kursów orientacji kulturowej z jednocześnie prowadzonymi zajęciami animacji dla dzieci i młodzieży. ​​​​​​Wymienione wcześniej aktywności będą wymagały zapewnienia tłumaczenia oraz prowadzenia niezbędnej współpracy z instytucjami prywatnymi, publicznymi i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu żywieckiego.

Szczególne miejsce w przedstawionym zadaniu poświęcone jest wsparciu cudzoziemców w szkołach: szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców o tematyce kulturowej  wraz z organizacją wydarzeń międzykulturowych i tutoring rówieśniczy. Szczególny nacisk zostanie położony na szkoły podstawowe prowadzone przez Powiat Żywiecki - partnera projektu.

Aby projekt był komplementarny i wsparcie w obszarze pomocowym pełne przewidzieliśmy działania wspierające cudzoziemców w poszukiwaniu mieszkania, jak sfinansowanie najważniejszych potrzeb w okresie tzw. “startowym”. Wsparcie będzie komplementarne do oferty wnioskodawcy w zakresie usług integracji społeczno-zawodowej Centrum Integracji Społecznej w Żywcu prowadzonego przez Żywiecką Fundację Rozwoju.

 

Dofinansowano ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2025.

Nazwa konkursu: „Razem możemy więcej - pierwsza edycja programu aktywizacyjnego dla cudzoziemców na lata 2022–2023”

Nazwa zadania: Integracja społeczna i zawodowa uchodźców z Ukrainy na Żywiecczyźnie. Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023

Finansowanie: 730 836,46​​​​​​​ zł, wartość zadania: 730 836,46​​​​​​​