WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Zasady

Zasady Debaty Oksfordzkiej
I. Uczestnicy Debaty
1. W debacie biorą udział:
a) Marszałek - prowadzi całą debatę, przedstawia i zapowiada mówców, dba o kulturę słowa, poziom debaty, informuje wszystkich uczestników o jej wyniku i krótko ją podsumowuje, w szczególnych sytuacjach (zakłócających przebieg debaty) ma prawo wyprosić z Sali Debat.
b) Sekretarz – informuje o czasowym przebiegu/upływie debaty
c) Jury – przyznaje punkty za całość wypowiedzi m.in. za argumentację (badania, źródła, eksperci w danej dziedzinie); ocenia aspekty techniczne przeprowadzanej debaty, przyznając punkty ujemne za ewentualne uchybienia.
d) Mówcy – 4 mówców po stronie Propozycji, 4 mówców po stronie Opozycji:
- pierwsi mówcy mają za zadanie zdefiniować tezę debaty oraz podać kilka najważniejszych
argumentów,
- drudzy mówcy mają za zadanie podać argumenty rozszerzając stanowisko strony + mogą odnieść się do wypowiedzi oponentów,
- trzeci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podważać argumentację strony przeciwnej, mogą ewentualnie podać dodatkowe argumenty
- czwarci mówcy mają za zadanie przede wszystkim podsumować całą argumentację swojej strony, nie wnosząc dodatkowych argumentów.
II. Przebieg Debaty
1. Debata toczy się wokół określonej tezy, której broni strona Propozycji, a którą próbuje obalić
strona Opozycji.
2. Struktura debaty:
a) Debatę rozpoczyna 1 mówca Propozycji. Następnie, naprzemiennie wypowiadają się mówcy poszczególnych stron (1 mówca P->1 mówca O -> 2 mówca P-> 2 mówca O -> 3 mówca P-> 3 mówca O-> 4 mówca P -> 4 mówca O) Debatę zawsze kończy 4 mówca strony Opozycji.
b) Każdy z mówców ma 4 min na swoje wystąpienie. W tym czasie wygłasza swoją przemowę oraz ma obowiązek przyjąć dwa pytanie/ dwie informację, (w momencie zadawania pytania, podawania informacji czas przeznaczony dla mówcy nie jest zatrzymywany). Przyjęcie pytania odbywa sie po przez wskazanie dłonią i poproszenie oponenta/oponentki o przedstawienie pytania lub informacji.
c) Ostatnie 30 sekund każdego z wystąpień jest tak zwanym "czasem chronionym". Oznacza to, że od momentu wskazania przez sekretarza, że do końca wystąpienia zostało pół minuty,
mówcy/mówczyni nie można zadawać kolejnych pytań/informacji. Jeżeli jednak pytanie/informacja zostanie zasygnalizowane/a wcześniej, a mówca/mówczyni będzie czekać do czasu chronionego i nie przyjmie pytania otrzyma punkty ujemne.
d) Każda przemowa musi rozpocząć się krótką inwokacją skierowaną do marszałka, strony
przeciwnej i publiczności (wszystkie trzy podmioty powinny zostać powitane. Rozpoczynając od marszałka, a następnie w dowolnej kolejności) np.: "Panie Marszałku/Pani Marszałek, Szanowni Oponenci, wspaniała publiczności" lub "Panie Marszałku, droga Publiczności, szanowni Oponenci".
e) Każdy mówca/ każda mówczyni w trakcie wygłaszanej mowy ma obowiązek przyjęcia najmniej dwóch pytań ze strony oponentów, jeśli taka chęć zostanie zasygnalizowana. Mówca ma zatem jednocześnie obowiązek śledzenia chęci zadania pytania przez mówców z drużyny oponenckiej. Jednocześnie mówca/mówczyni wygłaszający/-a mowę ma prawo zadecydować od kogo z oponentów chce przyjąć pytanie/informacje.
f) Każda osoba z drużyny oponenckiej może zadać pytanie/podać informację wobec wybranego mówcy/mówczyni. Oponent/ oponentka komunikuje chęć zadania pytania/informacji poprzez podniesienie ręki i wówczas mówca/mówczyni decyduje czy chce przyjąć pytanie/informację poprzez gest ręki i wypowiedzenie „przyjmuje”, „oddalam”. Jeśli pytanie/informacja zostanie przyjęta, zadający pytanie/podający informację wstaje i rozpoczyna krótką inwokacją: "Panie Marszałku pytanie/informacja". Następnie zadaje pytanie lub podaje informację (krótko – maksymalnie 2 zwięzłe zdania) i zajmuje miejsce. Jeżeli pytanie zajmuje jest rozbudowane i nie spełnia kryteriów zwięzłości to jedynie Marszalek może zadecydować o przerwaniu pytania - oznacza to przyznanie punktów ujemnych dla drużyny, z której padło pytanie/informacja.
g) Mówcy/mówczynie podczas wypowiedzi mogą korzystać z notatek tylko w przypadku
przywoływania statystyk, danych liczbowych, czy cytatów ekspertów.
3. Po mowach końcowych ostatnich mówców, głos w debacie mają prawo zabrać Oratorzy z
publiczności. Przemawiają oni na przemian zaczynając od głosu wzmacniającego stronę
Propozycji. Jeżeli pojawią się głosy ze strony publiczności wybrany mówca ze strony opozycji i propozycji może się odnieść do głosów ze strony publiczności w 1 minutowej wypowiedzi.
Publiczność nie jest dopuszczona na etapie eliminacji, a wypowiedzi ze strony publiczności nie są brane pod uwagę w ocenie drużyn przez jurorów. Osoby wypowiadające ze strony publiczności sygnalizują chęć wypowiedzi po przez podniesienie ręki i mają obowiązek sie przedstawić oraz zawrzeć wypowiedź w 1 minucie.
4. Po zakończonej debacie następuje przerwa, podczas której poszczególni jurorzy przyznają punkty (przy uwzględnieniu przyznanych punktów ujemnych).
5. Marszałek ogłasza wynik debaty, a jeden z jurorów udziela informacji na temat punktów
ujemnych.
6. Mówcy/mówczynie nie maja możliwości korzystania podczas debaty z urządzeń mobilnych (telefony komórkowe, tablety itp).
III. Wynik i punktacja
1. O wyniku debaty decydują jurorzy.
2. W skład jury wchodzą 3 osoby. Każdy z jurorów ma do rozdysponowania 10 pkt, które rozdziela pomiędzy dwie strony (w ramach przyznawanych punktów nie można wskazać remisu). Juror ocenia całą debatę przez pryzmat własnych, subiektywnych odczuć, które nie muszą być oparte o specjalistyczną wiedzę. Jeden z Jurorów pełni funkcje sędziego technicznego, ocenia on aspekty techniczne dotyczące debaty przyznając punkty ujemne za niedostosowanie się do zawartych reguł. Ocena jurorów nie podlega dyskusji. Juror nie musi podawać przyczyn swojej decyzji
4. Wynik debaty jest sumą punktów jurorów. Każdy Juror/Jurorka ocenia według Karty Oceny Jurora – Załącznik nr 1 do regulaminu
IV. Losowanie stron debaty
1. Losowanie stron debaty (Propozycja, Opozycja) odbywa się 30 minut przed rozpoczęciem debaty
w sali, w której będzie odbywać się debata.
2. Losowanie przeprowadza Marszałek/Marszałkini lub osoba pełniąca rolę jurora technicznego.
3. W losowaniu uczestniczy juror techniczny lub osoba pełniąca funkcję Marszałka oraz po jednym
mówcy/mówczyni reprezentującym/-ej obie drużyny.
V. Kwestie sporne
1. Na potrzeby Turnieju Debat organizator może powołać Komisję, której zadaniem będzie
rozpatrywanie zapytań związanych z regulaminem oraz jego interpretacją, jak też protesty drużyn, związane ze składem oceniającym i prowadzącym debatę.
2. W skład komisji wchodzą 3 osoby wskazane przez organizatora.
3. Rozstrzygnięcia są podejmowane ustnie lub pisemnie na posiedzeniach Komisji.
4. Protest musi być zgłoszony w dniu, w którym drużyna zgłaszająca protest, odbyła debatę.
5. Rozstrzygnięcia Komisji są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.

SZKOLENIA Z DEBAT

MEDIATEKA

PO PIERWSZE DEBATUJMY

Do pobrania:
zasady Debat Oksfordzkich - regulamin
zgłoszenie do Turnieju DOP
KARTA OCENY JURORSKIEJ - ZAŁĄCZNIK 1

Kontakt:
Żywiecka Fundacja Rozwoju
ul. Handlowa 5
34-300 Żywiec
tel.: +48 33 475 44 77
e-mail: zfr@zfr.org.pl

Anna Jafernik
tel. +48 601 205 390, 
e-mail: anna.jafernik@zfr.org.pl

Paulina Białek
tel. +48 693 75 44 77, 
e-mail: paulina.bialek@zfr.org.pl