WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


#4 RAPORT

Aktualności

#PL

Co robiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie?DUŻO‼

- W ostatnim czasie powstało Centrum Pomocy Uchodźcom przy ul. Dworcowej 2a. Jest to miejsce, gdzie dyżuruje wolontariusz na bieżąco koordynujący pomoc dla osób z Ukrainy, którzy się do nas zgłaszają. Na naszej stronie znajdziecie podstronę „Centrum Pomocy Uchodźcom”, gdzie zamieszczamy wszystkie niezbędne i bieżące informacje dotyczące Uchodźców. To ogromny krok do przodu w koordynacji naszych działań!

- Przy Centrum działa FREESHOP, gdzie można otrzymać dary pierwszej potrzeby. Ta pomoc nie maleje i jest oczekiwana! BRakuje nam już past do zębów, szczoteczek do zębów, żeli pod prysznic, szamponów i pampersów nr 4 i 5!

- Dzięki Bartkowi Kowynia - naszemu wolontariuszowi - uruchomiliśmy kursy języka polskiego dla chętnych osób z Ukrainy, które chcą się uczyć naszego języka. Zajęcia odbywają się online przez zoom. Docelowo będą to zajęcia stacjonarne. 

- W czwartek 7 kwietnia odbyło się spotkanie prawne z  Magdą Waligórą-Rutkowską, która przygotowała podsumowanie obecnie obowiązujących przepisów dot. uchodźców. Spotkanie miało charakter warsztatów, gdzie Magda odpowiadała na wszelkie nurtujące naszych gości pytania, pozostając do dyspozycji w przyszłości!

- Na bieżąco zajmujemy się pomocą w znalezieniu pracy dla naszych gości.

- W sobotę 9 kwietnia odbyło się spotkanie integracyjne, na które zaprosiliśmy osoby przybyłe z Ukrainy. Integracja pomogła im odnaleźć się i wesprzeć w tych trudnych czasach na obczyźnie. Powstała lista kontaktów i potrzeb, teraz czeka nas intensywna burza mózgów jak zagospodarować tak duży potencjał tych ludzi. Mamy wśród uchodźców audytora księgowego, nauczycielkę angielskiego, nauczyciela tańców wszelakich, krawcowe i projektantkę mody, kucharki młodsze i starsze, technika teatralnego, logopedę, administratorkę, psychologa, opiekunkę osób starszych, fryzjerkę. Niestety wszystkie osoby skarżą się, że narazie są zagubione i nie potrafią się odnaleźć.  Niektórzy bardzo tęsknią za życiem, które tak nagle musieli porzucić, a także za swoimi rodzinami. Praca lub inne zajęcie pomogłoby im się przyzwyczaić do nowych warunków. W związku z tym potrzebujemy kontaktów do osób, które będą chętne je wesprzeć i dać im szansę w pracy. Nawet, a może a zwłaszcza, że one w większości jeszcze nie umieją języka polskiego. Tutaj szczególnie chcielibyśmy podziękować, uściskać za wielkie serce, zaangażowanie w organizację i przebieg spotkania: Śląskiemu Ośrodkowi Fundacji Praesterno, Szkole Podstawowej SPSK im. bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Żywcu, Żywieckiemu Centrum Wolontariatu.

- W naszym CPU stworzyliśmy bazę ofert pracy dla uchodźców i liczymy na to, że uda nam się ją szybko zapełnić.????

- Planujemy następne spotkanie integracyjne dla naszych gości, być może w siedzibie naszej fundacji na ul. Dworcowej 2, przy lepieniu ukraińsko-polskich pierogów.

- 23.04 w Klubie Papiernik organizujemy warsztaty muzyczne dla dzieci z Ukrainy - ROCK FOR UKRAINE. Wraz z muzykiem  Allanem Brian będziemy razem śpiewać i grać specjalnie napisaną przez niego piosenkę "Stand Up". Chcemy w ten sposób oderwać dzieciaki myślami od pytań, na które nie uzyskują odpowiedzi od nikogo, dlaczego....a także spowodować trochę uśmiechu na ich twarzy.

- Dzisiaj z naszego Centrum odjechały transporty darów do Zaporoża i Kijowa!

- Czekamy na 17 palet ubrań z Hiszpanii…

- Dotarł do nas wielki transport darów z Anglii, przekazanych nam przez PCK Lachowice - dziękujemy! 

- Otrzymaliśmy nietypową darowiznę w postaci 43 ton wełny… Co będziemy z tym robić? Na razie zdradzimy tylko hasło: „Wool for Ukraine”!

Jak widzicie nie próżnujemy! Pomoc jest potrzebna cały czas! Długofalowa i regularna!

Jak chcesz wesprzeć nasze działania zostań naszym stałym darczyńcą! Każde 20 zł/miesięcznie może bardzo dużo zmienić‼

Wejdź i zobacz jakie pomaganie jest proste: zfr.org.pl/donate !

 

#EN

What have we been doing in the last two weeks? A LOT!

- The Refugee Aid Center was established at ul. Dworcowa 2a. It is a place where volunteers are on duty, who are co-ordinating help for people from Ukraine who come to us. On our website you will find the subpage "Refugee Aid Center", where all the necessary and current information about Refugees is posted. For a giant step towards our progress!

- There is a FREESHOP at the Center, where you can get our first need. This help is not diminishing and is awaited! We already lack toothpastes, toothbrushes, shower gels, shampoos and nappies!

- Thanks to Bartek Kowynia - our volunteer - we have launched Polish language courses for willing people from Ukraine who want to learn our language. Online classes by zoom. Ultimately, they will be stationary classes.

- On Thursday, April 7, 2011 there is a legal meeting with Magda Waligóra-Rutkowska, who is worthy of the technique of progressing the regulations on The meeting was a workshop, where Magda responded to all nurturing of our guests, remaining available in the future!

- We provide assistance in finding a job for our guests on an ongoing basis.

- On Saturday, April 9, an integration meeting was held, to which we invited people from Ukraine. Integration helped them find and support each other in these difficult times abroad. The list of contacts and needs was created, now we are waiting for an intense brainstorming how to use such a large potential of these people.

- Among the refugees we have an accounting auditor, an English teacher, a dance teacher, dressmakers and a fashion designer, young and old cooks, a theater technician, a speech therapist, an administrator, a psychologist, a carer for the elderly, a hairdresser. Unfortunately, all people complain that so far they feel in new reality. Some people miss the lives they have so suddenly had to give up, and also their families. Work or other occupation would help them get used to the new conditions. Therefore, we need contacts to people who will be willing to support them and give them a chance at work. Even, and maybe especially that most of them do not know the Polish language yet.

Here we would especially like to thank, give a hug for a big heart, commitment to the organization and course of the meeting: the Silesian Center of the Praesterno Foundation, the Primary School of SPSK  in Żywiec, the Żywiec Volunteer Center.

- In our CPU, we have created a database of job offers for refugees and we hope that we will be able to fill it up quickly.

- We are planning the next integration meeting for our guests, perhaps at the headquarters of our foundation at ul. Dworcowa 2, for making Ukrainian-Polish dumplings.

- On April 23, at Klub Papiernik, we are organizing music workshops for children from Ukraine - ROCK FOR UKRAINE. Together with the musician Allan Brian, we will sing together and play the song "Stand Up" he wrote specially. In this way, we want to distract the kids from the questions that are not answered by anyone, why ... and also make their faces smile.

- Today, shipments of gifts to Zaporizhia and Kiev left our Center!

- We are waiting for 17 pallets of clothes from Spain...

- We received a huge transport of gifts from England, given to us by the Polish Red Cross Lachowice - thank you!

- We have received an unusual donation in the form of 43 tons of wool ... What are we going to do with it? For now, we will only reveal the slogan: "Wool for Ukraine"!

As you can see, we are not idle! Help is needed all the time! Long-term and regular!

If you want to support our activities, become our regular donor! Each PLN 20 / month can change a lot‼

Come and see how easy helping is: zfr.org.pl/donate!