WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.


#2 RAPORT

Aktualności

#PL

Do tej pory wykorzystaliśmy już wszystkie miejsca, które dzięki dobroci prywatnych osób, pensjonatów i hoteli zostały nam udostępnione dla uchodźców. 

Nadal szukamy miejsc pobytu dla uchodźców, także poza powiatem żywieckim. 

Potrzeby naszych przyjezdnych, którym stawiamy teraz czoła:

- są osoby, które już szukają za naszym pośrednictwem pracy na naszym terenie. Jeśli jesteś pracodawcą i chcesz ich przyjąć daj nam znać! - e-mail: cpu@zfr.org.pl;

- widzimy wielką potrzebę współpracy z psychologiem w języku ukraińskim, poszukujemy psychologa chętnego do pomocy;

- na bieżąco pomagamy dzieciom uchodźców z rejestracją w szkołach i przedszkolach;

- przed nami fala pomocy przy rejestracji PESEL;

- pomagamy z organizacją wyprawek dla dzieci szkolnych;

- szukamy studiów w języku angielskim dla studentów, którzy musieli do nas uciekać przed wojną a chcą kontynuować naukę w naszym kraju;

- nasi podopieczni potrzebują pomocy dentystów, koordynujemy takie wizyty, niezbędne są też środki na materiały dentystyczne;

- wydajemy podarowane ubrania, obuwie, środki czystości.

Z darów, które dostaliśmy z Francji będziemy mogli doposażyć w artykuły dla niemowląt kilkanaście dzieciaków, posiadamy też duży zapas artykułów sanitarnych.

Nadal mamy potrzeby logistyczne, będziemy organizować następny transport do przewozu rzeczy potrzebnych ludziom, którzy zostali na Ukrainie (koce, jedzenie o długim terminie przydatności, latarki, baterie, agregat prądu)!

Jesteśmy małą organizacją, ale mamy wielkie serca i dużo niekończącej się energii! Zaraź się chęcią pomocy od nas i zgłoś się do pomocy w CPU jako wolontariusz!

#ENG

So far, we have already used all the places that, thanks to the goodness of private people, guesthouses and hotels, have been made available for refugees.

We are still looking for places to stay for refugees, also outside the Żywiec poviat.

The needs of our visitors that we face now:

- there are people who are already looking for a job in our area. If you are an employer and want to hire them, let us know! - e-mail: cpu@zfr.org.pl;

- we see a great need to cooperate with a psychologist in Ukrainian, we are looking for a psychologist willing to help;

- we help refugee children with registration in schools and kindergartens;

- a wave of help with Pesel registration is ahead of us;

- we help with the organization of layettes for school children;

- we are looking for studies in English for students who had to flee to Poland and want to continue their education in our country;

- there is a great need of dentists' help, we coordinate such visits, and funds for dental materials are also necessary;

- we hand over donated clothes, shoes and cleaning products.

From the gifts we received from France, we will be able to equip a dozen or so children with articles for babies, and we also have a large stock of sanitary articles.

We still have logistical needs, we will organize the next transport for the transport of things needed by people who stayed in Ukraine (blankets, food with a long shelf life, flashlights, batteries, power generator).

We are a small organization, but we have big hearts and a lot of endless energy! Infect yourself with a desire for help from us and join the CPU!