WYBIERZ KWOTĘ WSPARCIA
  • 20 zł
  • 50 zł
  • 100 zł


Wybrana kwota:
20 zł
Wpłacając mnie jesteś dobry z Natury, bo dbasz o Ziemię.

Wsparcie Inicjatyw Poradniczych – WIP

Wsparcie inicjatyw poradniczych (Wip)
2024-2026

Program „Wsparcie inicjatyw poradniczych (Wip)” realizowany jest przez partnerstwo 4 organizacji: Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur”, Fundację Fundusz Lokalny SMK, Żywiecką Fundację Rozwoju i Fundację Nauka dla Środowiska. Program jest realizowany na terenie całej Polski, przy czym każdy Operator obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, aby zapewnić równy dostęp do programu wszystkim zainteresowanym podmiotom. Żywiecka Fundacja realizuje program Wip na obszarze województw: śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i łódzkiego. 

Cel Programu

Celem programu Wip jest wspieranie organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej w formule małych grantów oraz prowadzenie działań o charakterze animacyjnym i edukacyjnym, mających na celu profesjonalizację, zwiększenie potencjału i trwałości organizacji poradnictwa nieposiadających osobowości prawnej przez kompetencyjne i organizacyjne wzmocnienie liderów lokalnych i realizowanych przez nich działań.

Partnerstwo 4 organizacji o zasięgu regionalnym będzie corocznie wspierać finansowo, animacyjnie i doradczo grupy nieformalne działające przy organizacjach pozarządowych, uniwersyteckich poradniach prawnych oraz diecezjalnych i parafialnych placówkach poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych związków wyznaniowych.

Adresaci

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:
1. Organizacje poradnictwa nieposiadające osobowości prawnej i grupy nieformalne – m.in. uniwersyteckie poradnie prawne oraz diecezjalne i parafialne placówki poradnictwa rodzinnego Kościoła Katolickiego lub innych Kościołów i związków wyznaniowych - nie mogące samodzielnie zaciągać zobowiązań.
2. Grupy nieformalne doradców działających lokalnie, np. przy organizacji pozarządowej, świadczących poradnictwo w zakresie: prawnym, obywatelskim, psychologicznym, rodzinno-pedagogicznym, konsumenckim, prozdrowotnym, zawodowym i ekologicznym.

Grupy wymienione powyżej mogą składać wniosek za pośrednictwem organizacji pośredniczącej, tzw. Patrona.
Patronem może być wyłącznie organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, którego statut w sposób jednoznaczny pozwala na prowadzenie działalności poradniczej lub działalności w obszarze objętym tematyką poradnictwa, wskazanego we wniosku o dotację. Działalność statutowa Patrona musi mieścić się w sferze pożytku publicznego, której dotyczy inicjatywa opisana we wniosku o dotację.

Termin realizacji projektu

Czas trwania dofinansowanej inicjatywy nie może być krótszy niż 3 miesiące i musi mieścić się w przedziale od 1 sierpnia do 30 listopada 2024.

Termin i sposób złożenia wniosku

Wypełniony komputerowo wniosek (wg wzoru stanowiącego załącznik 1 do regulaminu) należy zapisać jako plik pdf i wysłać najpóźniej do 28 lipca 2024 na adres właściwego Operatora, który obejmuje swoim zasięgiem obszar realizacji inicjatywy:

1. Stowarzyszenie „Wiatraki Mazur” (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie i kujawsko-pomorskie), e-mail: wip@wiatrakimazur.org.pl  
2. Fundacja Fundusz Lokalny SMK (woj. podkarpackie, małopolskie, lubelskie i świętokrzyskie), e- mail: wip@fundacjasmk.pl 
3. Żywiecka Fundacja Rozwoju (woj. śląskie, opolskie, łódzkie i dolnośląskie), e-mail: wip@zfr.org.pl  wip@fundacjasmk.pl 
4. Fundacja Nauka dla Środowiska (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie i lubuskie), e-mail: wip@ndsfund.org

Wysokość dotacji

W ramach Programu Wip przewidywane jest przyznanie dotacji w wysokości do 15.000,00 zł. Pula środków na dotacje w 2024 roku, jaką dysponuje Żywiecka Fundacja Rozwoju (jako 1 z 4 Operatorów) wynosi 66.000 zł.

Koordynator lokalny

Informacje i wsparcie dla podmiotów z województw śląskiego, opolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego:
Żywiecka Fundacja Rozwoju, ul. Dworcowa 2, 34-300 Żywiec
Koordynator regionu: Olga Staszewska, e-mail: wip@zfr.org.pl, tel. 733-249-451
Doradca lokalny: Gabriela Gibas, e-mail: wip@zfr.org.pl, tel 334754477 wew. 33 lub 12

         

Dokumenty do pobrania: 

⮕ Regulamin do pobrania
Wniosek do edycji (.doc)
Karta oceny formalnej
Karta oceny merytorycznej 
Logotyp do pobrania
Pomoc kontekstowa

Konsultacje wniosków i projektów:
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godzinach 15:00 - 16:00,
tel. 334754477 wewn. 33 i 12
lub mailowo wip@zfr.org.pl

⮕ FAQ – Najcześciej zadawane pytania